fi en ru et de fr es hu Viittomakieli

Mötesområde på Söderfjärden

Suviseurat-Sommarmötet år 2015 anordnas i Vasa, på Söderfjärdens åkerfält i den svenskspråkiga byn Sundom. Söderfjärden ligger 10 kilometer söder om Vasa centrum. Majoriteten av sundomborna är svenskspråkiga. Områdets specialitet är dess cirkelform och man antar att den har uppkommit vid ett  meteoritnedslag för miljoner år sedan. Suviseurat har anordnats i Finlands fridsföreningarnas Centralförbunds (SRK) regi årligen i över 100 år. Ur missionsarbetets synvinkel är det viktigt att mötesbyn flyttas varje år. När man sökte mötesområdet för sommar 2015 ansågs det vara viktigt att man kunde anordna Suviseurat på ett tvåspråkigt område. Redan på hösten 2004 började en arbetsgrupp inom Vasanejdens fridsförening söka efter ett enhetligt markområde som skulle lämpa sig för Suviseurat. Söderfjärden var ett av de 15 områden som hade undersökts men den ansågs vara riskfylld vid långvarigt regn. Efter ett år fanns det ett tiotal områden som var inom en radie på ca 100 kilometer från Vasa, mest åkerområden och några flygfält. I augusti 2009 hölls ett möte med representanter från Vasa stad och fridsföreningens arbetsgrupp. Redan från början visade det sig att staden var angelägen om att få stormötet till Vasa. Samarbetet mellan Suviseuratorganisationen och Vasa stad har fungerat väl. Man fick mer perspektiv på valet av området när studenter på en lägesdatakurs vid Vasa yrkeshögskola i ett samarbetsprojekt undersökte och gjorde utvärderingar kring de möjliga suviseuratområden. Även Söderfjärden kom då fram i ett nytt ljus. På våren 2013 undertecknades det ett avtal om att Suviseurat anordnas på Söderfjärden i Sundom by sommaren 2015. Som undertecknare av avtalet var ca trettiotal representanter från markägarna, Vasa stad och Suviseuratorganisationen.

Suviseurat på Natura 2000 -område

Söderfjärden är ett bördigt, täckdikat åkerfält men samtidigt ett riktigt paradis för fåglar. På höstarna och på vårarna kan över 7000 tranor samlas på Söderfjärden för att äta och rasta under flyttningen. Därtill finns det också sällsynta fågelarter på området, till exempel utrotningshotade ortolansparvar. Söderfjärden ingår i EU:s Natura 2000- naturvårdsprogram. Suviseuratorganisationen har fått som uppgift att genomföra fågelutredningar i tre år. Resultaten rapporteras till NTM-centralen (fi. ELY-keskus).