fi en ru et de fr es hu Viittomakieli

Gammellaestadianismens historia

 

Karesuandos kyrkoherde Lars Levi Laestadius fick ta emot det levande evangeliet av en sameflicka känd under namnet Lapp-Maria. Laestadius predikningar fick härefter ett nytt innehåll och till Karesuando kyrka anlände åhörare från vida omkring. Den uppkomna rörelsen började benämnas

Laestadianism på 1880- talet. Väckelsen spred sig snabbt bland den samiska och finskspråkiga befolkningen. Möten började anordnas på olika håll i norra Skandinavien. Laestadius kollega Juhani Raattamaa predikade på finska. Under Laestadius och Raattamaas tid befästes bruket att vid förkunnandet av syndaavlösning använda orden ”i Jesu namn och blod”. Denna bibliska förkunnelse som sammanfattar evangeliets kärnbudskap är ännu det viktigaste budskapet inom gammellaestadianismen. När verksamheten under slutet av 1800-talet fann fasta former bildades fridsföreningar som svarade för de praktiska arrangemangen. Finlands Fridsföreningars Centralorganisation (SRK) tillkom som fridsföreningarnas serviceorganisation år 1914. För närvarande finns i Finland fler än 180 självständigt fungerande fridsföreningar. Fridsföreningar eller systerorganisationer verkar också i Sverige, Norge, Ryssland, Estland, Kanada, USA, Togo och Ghana.

 

Så här tror vi

 

Gammellaestadianismens lärogrund är Bibeln och den evangelisk-lutherska trosbekännelsen. Vi tror, att Bibeln är det högsta rättesnöret när det gäller frågor om tron och livet. Det centrala i gammellaestadianismen är predikan om både Jesu undervisning och hans lidande, död och uppståndelse. Människan blir frälst enbart genom tron, genom nåden och genom Kristus. Enligt den kristna läran fortsätter Jesu verk i världen såsom den Helige Andes verk i hans församling, där Gud rättfärdigar d.v.s. godkänner den syndige i sin gemenskap. Jesus har givit sin församling och dess medlemmar uppgiften att förkunna evangelium genom den Helige Andes kraft till alla skapade människor. Evangeliets kärna är syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Tron kommer av att höra och hörandet genom Kristi ord. Det frälsande evangeliet har gått från Bibelns tid till nutid genom att en människa har hört evangeliets förkunnelse, trott på den och åter predikat evangelium till en ny generation. Också i dag på detta sommarmöte är det möjligt att höra förkunnelsen om Guds rikes evangelium och tro synderna förlåtna på grund av Jesu försoningsverk.