fi en ru et de fr es hu Viittomakieli

Trafik inom sommarmötesområdet

 

- Inom mötesområdet rör man sig endast till fots. All trafik med motorfordon skall undvikas. Med bil lämnar man området genom att köra mot områdets utkant, till närmaste utfartsväg. Bilar skall alltid lämna fotgängare företräde.

- Regelbunden kollektivtrafik finns mellan Vasa och mötesområdet samt till större möten utanför området.  

- Nödvändiga servicekörningar med organisationens fordon är tillåten på därför avsedda stråk.

- Arbetare på mötesområdet kan vid behov använda cykel.

- Mötesområdet stängs för fordonstrafik, med undantag för ankommande trafik, nattetid mellan klockan 01-06. Ej ankommande fordon kommer nattetid att hänvisas till mötesområdets P-områden.

- Gångtrafik är förbjuden på grusvägarna runt området och på servicevägen (Södersundsvägen).

De för gångtrafik avsedda stråken är markerade på kartan över mötesområdet och är benämnda som stigar.

- Staket har satts upp vid alla större avrinningsdiken inom mötesområdet. Skyddsstaket skyddar häckande fåglar och hotade arter samt ökar säkerheten för barnen på området. Staketen måste hållas hela. Man får ej luta sig mot dem och de får ej överträdas.

- Träbroarna över dikena inom mötesområdet är endast avsedda för fotgängare och sevricefyrhjulingar.

- Det är förbjudet att gå in i ladorna som finns på området.