Työvoiman keräys on alkanut – jaossa 9 800 vuoroa

Työvoiman keräys on alkanut – jaossa 9 800 vuoroa

En­si ke­sän Su­vi­seu­roi­hin tar­vi­taan lu­kui­sia va­paa­eh­toi­sia te­ke­mään työ­vuo­ro­ja. Työ­voi­ma­vas­tuus­sa ovat Kes­ki­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­set ja vuo­ro­ja ja­os­sa yh­teen­sä noin 9 800. Työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sami Vin­kin mu­kaan eri­lai­sia teh­tä­vä­ni­mik­kei­tä on 140, jo­ten jo­kai­sel­le löy­tyy so­pi­via teh­tä­viä:

– Aluk­si täy­te­tään jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja- ja tie­tur­va1-kort­tia edel­lyt­tä­vät teh­tä­vät, sit­ten suo­si­tut kas­sa­vuo­rot ja WC:n sii­vous­vuo­rot. Ta­voi­te on vaa­ti­va, sil­lä työ­voi­ma py­ri­tään saa­maan ko­koon maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä. Mot­to­nam­me on, et­tä hy­väl­lä ja iloi­sel­la mie­lel­lä, yh­des­sä!

Työ­a­si­a­hen­ki­löt ja­ka­vat vuo­ro­ja

Työ­vuo­ro­ja ja­ka­vat rau­ha­nyh­dis­tys­ten ni­me­ä­mät työ­a­si­a­hen­ki­löt. He ovat saa­neet kou­lu­tus­ta tam­mi­kuun ai­ka­na nel­jäs­sä eri ti­lai­suu­des­sa Kes­ki­sel­lä alu­eel­la. Näis­tä vii­mei­nen jär­jes­tet­tiin Yli­vies­kan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 18.1.2020. Pai­kal­la oli lä­hes 70 työ­voi­man ke­rää­jää lä­hi­kun­nis­ta. Kai­ken kaik­ki­aan kier­rok­sel­la kou­lu­tet­tiin 150 hen­ki­löä.

Työ­a­si­a­hen­ki­lö Mat­ti So­ran­ta Haa­pa­jär­vel­tä ku­vai­li tun­te­muk­si­aan kou­lu­tuk­sen jäl­keen:

– Kai­kin puo­lin ra­ken­ta­va ja roh­kai­se­va ti­lai­suus. Nöy­räl­lä ja tur­val­li­sel­la mie­lel­lä läh­dem­me työ­voi­man han­kin­taa te­ke­mään. Tii­mi­työ­tä teh­den py­rim­me ta­voit­tee­seen ja tie­to­tek­ni­siin seik­koi­hin­kin var­maan löy­tyy tar­vit­ta­vaa apua ja osaa­mis­ta. Tuli tun­ne, et­tä olem­me yh­des­sä vie­mäs­sä asi­aa eteen­päin seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sek­si Reis­jär­vel­lä 2020. Kaik­ki teh­tä­vät ovat yh­tä tär­kei­tä, jo­kai­nen voi pal­vel­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä omal­la vuo­rol­laan.

Ajankohtaista

Uutisia ja tapahtumia Suviseuroista

25.04.2021

Olennainen on kirkastunut

Suviseurojen järjestäminen vaatii vastuuhenkilöiltä pitkän, monen vuoden sitoutumisen työtehtävään. Monille Reisjärven suviseuraorganisaation vastuuhenkilöille työrupeama alkoiJatka lukemista >

06.05.2020

Jos Jumala suo

Muhoksen Suviseurojen päätössanoissa viitattiin Reisjärven Suviseuroihin niin tutuilla sanoilla: ”Jos Jumala suo”. Siitä hetkestä alkoiJatka lukemista >